Programos vykdytojai

DĖSTYTOJŲ SUSIRINKIMAS Jį sudaro visi tuo metu programoje dirbantys dėstytojai. Individualios psichodinaminės psichoterapijos kurso dėstytojų susirinkimas atsako už:

 • Strateginių ir organizacinių kurso klausimų sprendimą;
 • Kurso mokymo medžiagos parinkimą;
 • Kurso turinio nuolatinį tobulinimą bei iškilusių mokymo proceso problemų sprendimą;
 • Klausytojų praktinio darbo (supervizijų) proceso stebėseną ir pažangos svarstymą bei tolesnį klausytojo mokymosi ir /arba rašto darbo rengimo koordinavimą;
 • Dėstytojų susirinkimo sprendimai priimami narių balsų dauguma dėstytojų susirinkimo posėdyje, svarstymo eigą ir rezultatus fiksuojant posėdžio protokole.  

MOKYMO KOMITETAS (MK) vykdo praktinį Individualios psichodinaminės psichoterapijos kurso organizavimą. MK sudaro 5 nariai: kurso vadovas, kurso koordinatorius ir MK nariai. MK yra renkamas dėstytojų susirinkime. MK iš savo narių renka MK vadovą ir teikia jo kandidatūrą tvirtinimui VU Medicinos fakulteto Dekanui. Individualios psichodinaminės psichoterapijos kurso Mokymo komitetas atsako už:

 • Tinkamą ir kokybišką programos turinį;
 • Programos adminstravimą ir koordinavimą;
 • Tinkamą studijų proceso organizavimą;
 • Informacijos sklaidą bei konsutavimą apie programos turinį ir įgyvendinimo sąlygas;           
 • Informacijos apie asmeninės terapijos ir supervizijų proceso reikalavimus, įgyjamas kompetencijas bei darbo su pacientais reikalavimus ir galimybesmokymosi kursuose metu teikimą;
 • Atrankos pokalbių, rašto darbų gynimo, individualių supervizijų bei asmeninės terapijos kainos nustymą ir patvirtinimą;
 • Dėstytojų, kuriuos klausytojai gali pasirinkti kaip individualius supervizorius ir terapeutus, sąrašą, bei informacijos teikimą apie jų kvalifikaciją;
 • Informacijos apie galiojančias kurso baigimo ir klausytojų vertinimo procedūras suteikimą;
 • Mokymo procese kylančių problemų sprendimą;
 • MK posėdžių darbotvarkės sudarymą ir galutinių sprendimų priėmimą;
 • Mokymo medžiagos rengimą ir klausytojų aprūpinimą studijoms būtina literatūra;
 • Tvirtina rašto darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarką.

           MK sprendimai priimami narių balsų dauguma MK posėdyje, juos fiksuojant posėdžio protokole. MK posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja bent keturi komiteto nariai. Esant lygiam balsų pasiskirstymui, sprendimą lemia MK pirmininkas.

Programos vadovė: doc. dr. Rima Viliūnienė

Progr. koordinatorė: Aušra Šapranauskienė

Programos mokymo komitetas (MK): I. Gaškaitė, E. Laurinaitis, A. Nemanienė, A. Šapranauskienė, I. Šulcienė, R. Viliūnienė   

Programoje dėsto: L. Andrikienė, S. Ašvydienė, B. Flemming, G. Bačienė, I. Gaškaitė, T. Grigonis, A. Šapranauskienė, A. Kurienė, E. Laurinaitis, V. Mickutė, R. Milašiūnas, K. Morkūnienė, D. Natkevičienė, A. Nemanienė, E. Petkutė, R. Samušytė, I. Šulcienė, I. Treigienė, R. Udrienė, J. Ulevičienė, D. Verseckienė, R. Viliūnienė, R. Židonienė, bei kviečiami geriausi savo srities profesionalai atskiroms specifinėms temos išdėstyti.

Dėl visų kylančių klausimų bei neaiškumų galima kreiptis į programos mokymo komitetą psichodinamine@gmail.com